Курган атам канетсин,
Багамын деп балдарын.
Убара болуп кыйла жыл,
Уйун бакты чарбанын.

Жанымда агам, анан мен,
Жалгыз эшек, уй болуп.
Кетүүчүбүз жайытка,
Келүүчүбүз чыр болуп.

Эстей берем дагы эле,
Эжигейдей сары эле,
Ошончо уйдун ичинде,
Шүмшүңдөгөн түрү суук,
Шүдүңгүт уй бар эле.

Жалмаңдап тили сойлогон,
Жайган кирди койбогон.
Жалаңкыч болчу жалаңкыч,
Жаланып эле тойбогон…

Эки литр сүт берсе,
Энебиз калчу сүйүнүп.
Короодон да жөн чыкпай,
Атып чыкчу жүгүрүп.
Айрысын алып кошуна,
Алдын тозчу бүлүнүп.
Кокус  тосуп калбаса,
Койбой кирин жалмачу.
Дамбалын койгон жедирип,
Дамбырадай катыны,
Дал алты күн каргачу.

Күлүктүгүн нетесиң,
Эшекчен кантип жетесиң.
Азан-казан чуу болуп,
Араңдан зорго айылдан,
Айдап өтүп кетесиң.

Эптеп жетип жайытка,
Токтогондо жаңы эле.
Сан уйдан тандап ошого,
Сайгак тийчү дагы эле.

Чычаңы көккө сырактап,
Жүрүшү бузук капырдын,
Төрт аягы тырактап,
Чымын-куюн безчү эле.
Ачып көздү жумганча,
Арбак урган шүдүңгүт,
Айылга кирип кетчү эле.

Агам калып уй менен,
Артынан кууп мен барып,
Эчен болгом убара,
Эшек менен сандалып.

Ушинтип өттү балалык,
Уй кубалап кеч кирген.
Айыл бүтүн даттанып,
Деректирге кат жазып,
Акыры этке төктүргөн.

Азыр деле капырай,
Айырмасыз ал уйдан.
Саясатчыны көргөндө,
Санаам кетип далайга,
Сайыша түшөт кабыргам.

Карап туруп аларды,
Калбай бооруң күлөсүң.
Алты эрге тийген аялдай,
Ар кайсы партияларды,
Аралап жүрсө күйөсүң.

Анан партияда бирөөнүн,
Дамбалын жеп ийгенсип,
Дамбырадай бетине,
Дайынсыз сайгак тийгенсип,
Аны таштап башкага,
Шүдүңгүттөй жүгүрөт,
Түрүн көргөн түңүлөт,
Кошулуп мага кетет деп,
Кокуйу башка жетет деп,
Партиялар айры алып,
Алдын тозуп бүлүнөт.
Кубанып берки партия,
Купшуңдаган түгөттөн,
Кутулганга сүйүнөт.

Кетпейт деле алыска,
Кейип ага кайгырба.
Күйүмүш болуп Кумтөргө,
Мөөрөп турат берениң,
Ак үйдүн барып алдында.

Бийликке койсоң шүдүңгүт,
Дамбалга эптүү узун тил,
Кайра-кайра жаланат.
Дагы эмнени жесем деп,
Жалмаңдап эле каранат.

Этке төгүп ийгенге,
Уй эмес да, адам бул.
Аттиң…
Шүдүңгүттөр көбөйгөн,
Шүмшүңдөгөн заман бул.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *