– Чоюнду көрүп жүрөсүңбү?

– О, канча болду аны көрбөгөнүм…

– Деги ал өзү каякта?

– Кытайда жүргөнүн укканым бар…

– Өгүнү шаарда жүргөнүн көргөндөр бар экен, өзүм көрө албадым.

– Мен да жолуксам, колун кысып коёт элем…

Эл арасындагы кеп ушу. А Чоюн байкебиздин чогулуш болгон жерлерде жүрөр чолосу жок; көпчүлүккө көрүнбөй, жыйырмал жылдан ашуун мезгилден бери улуттук дөөлөттүн жерпайын түптөп жүрү. Ыраматылык ныгайып досу Алым Токтомушев: «Кытайды бир гана эр Манас чапса, эми шер Чоюн чапканы туру», – деп карсылдап каткырып калчу. Алыкебиз да кепти тегин жерден айта берчү жан эмес эле…

Албетте, Манас бабабыздын Кытайды чапкан жөнү башка, ал эми Чоюн байкебизди Кытайды чапты дегени – бул аалым кыйыры кылымга кеткен кытайдын жазма тарыхына сүңгүп кеткенине жыйырма жылдык өмүрүн коротту. Мынча мөөнөттүк өмүрү сая кеткендер канча? Узак жылдар бою Ыраакы Чыгыш дүйнөсүн (Жапон, Корей, Кытай), философиясын (дзэн, чань буддизм, даосизм, конфуцийчилик), каллиграфия, живопись, графикасын (Ми Фу, Су Ши, Хокусай) өз алдынча терең өздөштүрүү менен бирге Көчмөн цивилизациясынын түпкүрдөгү философиясын дүйнөгө таанытуу машакаты менен алышып келет. Анысы канча бир китеп болуп чыгып, окуп аткандар бар, окубагандар бар. Мына эми улуттук концепциясы четинен жарыялана берер кезеңи келди. Анысы биринчи кезекте «Коом жана Мен» сайты аркылуу жамы журтка жарыяланар алдында турат.

Андыктан айтылуу аалым Чоюн Өмүралиевдин жандоочусу – Эдилбек Сарыбаев туурасында окурмандарга учкай кеп ирээтинде тааныштыра кетүүнү эп көрдүк. Кеп кезеги келип тургандыктан биз бүгүн Эдилбек аксакалга да алкыш айтар жердебиз. Арийне, Чоюн агабыз жазган эмгектерди четинен китеп кылып чыгарып, окурман колуна жеткирүүдө бу кишинин эбегейсиз эмгегин билгени бар, билбегени бар. Андыктан бу киши туурасында да кыскача маалымат бере кетели…

Э.Сарыбаев 1951-ж. 22-январда Талас шаарында туулган. Өзүнүн эмгек жолун 1972-ж. Москвадагы киноинституттун (ВГИК) экономика факультетин бүтүрүп, «Кыргызфильм» студиясында кино тартуучу топтун администратору, андан соң директору болуп иштей баштаган. 1975-ж. Мамлекеттик кино комитетине (Мамкино) которулган. Ага 1977-ж. мультфильм тартуу үчүн материалдык-техникалык жана кадрдык базаны түзүү милдети жүктөлүп, С.Ишенов башында турган чыгармачыл топ менен «Сандардын чатагы» (1978-ж.) аттуу биринчи мультфильмдин бетачары өтүп, улуттук мультипликациянын башталышына жол салган адамдардын бири. 1982-ж. Мамкинонун башкы редактору болуп дайындалып, кийинчерек «Кыргызтелефильм» студиясын жетектеп, ошону менен катар Москвадагы киноинституттун сценарист-кинотаануучу факультетин сырттан окуп бүтүргөн.

Ал жылдары «Кыргызтелефильм» бүгүнкү күндө да өзүнүн көркөмдүгүн жана актуалдуулугун жоготпогон бир катар көптөгөн чыгармаларды жаратты, алардын ичинде: кинорежиссер Е.Котловдун «Адамдар жана тоолор» («Люди и горы») даректүү сериясы («Токтокан апа», «Зейне Бейшекеева», «Жылкычылар»); М.Убукеевдин байыркы замандардан Ч.Айтматовдун чыгармаларына чейинки кыргыз элинин маданияты тууралуу монументалдуу автордук «Түбөлүккө таазим» (Прикосновение к вечности) даректүү кинотасмасы; Ч.Айтматовдун «Кылым карыткан бир күн» романындагы Раймалы менен Бегимайдын трагедиялуу сүйүүсү тууралуу уламыштын негизинде тартылган Д.Садырбаевдин «Махабат дастаны» көркөм тасмасы да бар.

Бул тасмалардын баары чыгармачыл ой жаралгандан баштап СССРдин Борбордук Телеберүүсүнөн көргөзүлгөнгө чейинки татаал, айрым учурларда кыйын кезең жолдору Э.Сарыбаевдин түздөн-түз жетекчилиги астында болгон.

1988-ж. республикалык «Кыргызвидеофильм» бирикмесинин мүдүрү болуп дайындалган. Кыска мөөнөт ичинде Э.Сарыбаев тарабынан чарбалык эсеп негизинде өлкөбүздүн бардык аймактарында видеодирекциялар түзүлүп, видеосалондордун ишмердиги жөнгө салынган.

Э.Сарыбаев кинотаануучу, сценарист, кинорежиссер катары да эмгектенип келет. 1976-жылдан бери анын киночеберчилик тууралуу жүздөн ашык макалалары жарыяланган, 1986-ж. «Кадыржан Кыдыралиев. Сулуулук жана толгонуулар дүйнөсүн аңдоо» (Постигая мир красоты и тревог) (www.literatura.kg) жарык көргөн китеби бүгүнкү күндө кыргыз киносунун көркөм маданияты боюнча студенттер үчүн баа жеткис колдонмосуна айланганы айтылып келет…

Э.Сарыбаев туурасында мөртү келсе дагы сөз кыларбыз, азырынча «жандоочу кийик аттырат» демекчи, узак жылдардан бери Ч.Өмүралиев менен санаалаш болуп бирге иштешип келаткан Эдилбек байкенин айтылуу аалымдын фундаменталдык эмгеги боюнча жазган башсөзүн жарыялоону эп көрдүк. Ыраматылык Салижан Жигитов «кыргызга орусча айтпасаң ишенбейт» дечү эле, анын сыңар биз да Э.Сарыбаевдин кыргызды ынандыруу үчүн жазган тексттин кыргызчалоого колубуз барбады. Жана да окурман эсине салаа кетерибиз: мындан ары Чоюң Өмүралиевдин узак жылкы эмгегин «Коом жана Мен» сайты күнүгө четинен жарыялап турмакчы…

Олжобай ШАКИР

ОТ РЕДАКТОРА

«Всему свое время: время разбрасывать камни, и время собирать камни…» было сказано в «Книге Екклесиаста» около 2,5 тысячи лет назад.

Вот и наш автор в своей новой книге «Кыргызская государственность: вчера, сегодня, завтра…» заново собирает свои мысли, разбросанные во многих своих весьма содер-жательных, актуальных, а иногда просто фундаментальных статьях, касающихся вопросов государственности, на страницах самых разных, но в большинстве своем, наиболее многотиражных газет и нескольких монографиях за четверть с лишним века независимости Кыргызстана.

 К слову сказать, Чоюн ОМУРАЛИЕВ является, пожалуй, единственным автором, писавшим на тему государственности и конституционности постоянно и системно с первых дней независимости и пишущим до сих пор, не только среди творческих деятелей, но и, можно сказать, среди всей патриотически думающей части интеллигенции. Уже в первом своем опубликованном в начале 1993 года в преддверии принятия первой Конституции КР фундаментальном размышлении-эссе «Теңирчилик» («Тенгрианство») он поднимает тему национальной  философии, тему государственности и не просто как таковой, а с истинно национальным лицом.

Его вторая книга «Теңирчилик», изданная в 1994 году, была полностью посвящена вопросам устройства правового государства с учетом национальных особенностей. Этой книгой был брошен вызов акуле правоведения Левитину (одному из основных авторов текста первой Конституции) и президенту КР Акаеву, при котором с подачи зарубежных «доброжелателей» в полити-ческую жизнь Кыргызстана четко вошел посыл «правовое государство и гражданское общество, права и свободы человека», очень тонко навязываемый Западом всем новым независимым го-сударствам. В принятой на «ура» основном законе страны постепенно стали выявляться (выяв-ляются до сих пор) «укромные уголки», напичканные замедленными механизмами – «минами», ожидающими своего часа.

Эти строки пишутся 11 декабря 2016 года в день голосования по референдуму о внесении изменений в конституцию, предложенному Президентом КР А.Атамбаевым.  Всего за годы независимости основной закон нашей страны претерпел более десяти изменений, принятых путем всенародных голосований. Конечно, эти изменения вызывались, в основном, только желанием, в первую очередь Акаева, а затем и Бакиева, побольше натянуть одеяло власти на себя. Но наряду с их желанными поправками, зачастую, принимались и, казалось бы, небольшие, но значимые (хотя в конституции не бывает незначимых норм) изменения позитивного плана. Так вот, простое перечисление этих позитивных поправок показывает, что в 6 (шести) случаях такие изменения вносились после публикации на страницах газет объемных (пять-шесть полос или спецвыпуск газеты), всесторонне обоснованных с историко-философской стороны, скурупулезно выверенных с юридической точки зрения статей Ч.ОМУРАЛИЕВА и каждый раз на злобу дня по тому или иному серьезному поводу.

Есть такие поправки и на сегодняшнем референдуме. Но давайте будем последовательны и начнем по порядку.

О первой конституции страны, принятой 5 мая 1993 года «легендарным парламентом». Мы хорошо помним, какие разгорались споры вокруг вопроса о введении частной собственности на землю, главным инициатором этой идеи был сам президент Акаев. Несмотря на колоссальное давление сверху, эта норма тогда не прошла в парламенте, в чем есть немалая заслуга старых депутатов-аграриев, в текст конституции даже была включена статья, запрещающая куплю-продажу  земли.

Но тесно связанная с нормой введения частной собственности на землю другая основополагающая конституционная норма прошла незамеченной никем. Она гласила: «Государственная власть в КР основывается на принципах: разделения государственной власти и местного самоуправления» (ст. 7 п.1.). Идеология данной статьи конституции очень обманчиво-простая, но и одновременно глубоко-хитрая.

В условиях введения частной собственности на землю отделение центральной государственной власти от местной власти таило в себе огромную опасность, государство лишалось возможности влияния на текущий процесс на местах, а земли собственников через банки, финансируемые из-за океана, могли перейти в руки новых хозяев (иностранцев). Автор смог распознать тайную, замаскированную угрозу для страны и в марте 1995 года в газете «Эркин-Тоо» опубликовал статью на шести полосах, отражающую суть его раздумий о вышесказанной проблеме. В статье аргументированно была раскрыта вся затейливая сущность этого «разделения», разрыва тонких юридических уз между центральной властью и местным самоуправлением.

В 1996 году в результате первого изменения конституции путем референдума 7 статья была переформулирована:  «Государственная власть в КР основывается на принципах: … разграничения   функций  государственной  власти  и  местного  самоуправления». 

Заменой одного слова на другое было упразднено искусственное разделение центра и местного самоуправления, была установлена единая система государственной власти в ее незыблемости, лишь разграничивалась ее функция на различных уровнях.

Кроме этого, в данную же 7-ю статью была внесена еще одна поправка, чего не было в предыдущей редакции: «Государственная власть в КР основывается на принципах верховенства власти народа, представляемой и обеспечиваемой всенародно избираемым главой государства Президентом КР».

Эта идея была отражена в многочисленных размышлениях, опубликованных автором, когда, исходя из народной философии, он сформулировал и объяснил с философски-правовой точки зрения древнюю мудрость «Кан – Кара» («Правитель – Народ»), где роль правителя возносится в высший сан, соизмеряемый только с понятием «народ», но в отношении последнего первый всегда несет величайшую ответственность, т.е. он – служитель для народа: «Адам башы көпүрө болсо аттабайт, кан башы көпүрө сунулса, калкы аттайт». Как видим, эта народная философия в точной формулировке нашла свое отражение в основном законе страны.

Таким образом, верховная власть была вынуждена в текст конституции в редакции 1996 года внести сразу  две существенные поправки,  инициированные Чоюном ОМУРАЛИЕВЫМ.

Особое место в размышлениях автора занимает вопрос частной собственности на землю. Когда обсуждался вопрос о введении частной собственности на землю, автор был категорически против этого и многократно выступал на страницах различных газет с объемными статьями с громкими названиями. Одна из них в газете «Нуска» прямо называлась «Талгарбеков АДАМ эмес – Талгарбеков не ЧЕЛОВЕК», а другая, в газете «Асаба», называлась «Ата-Журт коркунучта – Отечество в опасности». Кроме того, в 1998 году автор вместе с единомышленниками подавал иск в Конституционный суд на Акаева по вопросу частной собственности на землю.

В 2003 году в ходе очередных изменений конституции по команде Акаева, тайно замышлявшего получить возможность избираться на четвертый и пятый президентский срок, в каждую статью основного закона по несколько раз, где только было можно, вписали слова «Кыргызская Республика». Цель Акаева была в том, чтобы в последующем, снова используя конституционный суд и юридическую казуистику, как это было в 1998 году, когда он получил добро на третий президентский срок, легитимизировать и этот свой скрытый замысел.

Ч.ОМУРАЛИЕВ своевременно выступил на страницах газеты «Асаба», а чуть позже и газеты «Мекеним Кыргызстан», подробно раскрыл суть этого хитрого хода и предостерёг, что осуществление такого преступного плана, приведет к событиям, по сравнению с которыми аксыйское кровопролитие покажется просто ерундой. Те, кто готовили для Акаева очередной конституционный переворот, после его изгнания спешным образом вымарали в 2006 году при приня-тии бакиевской конституции лишние слова «Кыргызская Республика». Это была  третья поправка конституции,  внесенная по инициативе автора.

В ту же ночь 8.11.2006 (обсуждение затянулось до полуночи), когда принималась указанная редакция конституции, произошел случай, на который сразу никто не обратил внимание. В принятом парламентом тексте конституции в статье 4 написано: «… Земля и другие природные ресурсы также могут находиться в частной, муниципиальной и иных формах собтвенности».

Весь парадокс здесь в том, что в опубликованном ранее тексте проекта конституции слов «и другие природные ресурсы» не было. Максим со своей командой, пока депутаты, потеряв голову, торговались по тем или иным пунктам полномочий ветвей власти, без никакого парламентского обсуждения, путем подлога под покровом ночи вписал эту норму в текст конституции, наверное, подкупив или запугав технических работников, готовя тем самым для себя на будущее «прихватизацию»  Кум-Тора  и  других месторождений полезных ископаемых.

Ч.ОМУРАЛИЕВ незамедлительно отреагировал на это на страницах периодических изданий. Целых три спецвыпуска газеты «Майдан» был посвящены данному вопиющему факту. И эти выступления были услышаны. В конституции 2010 года нормы, вводящей частную собственность на природные ресурсы страны, уже нет. Это уже  четвертая поправка,  иницированная им.

И, наконец, пятая поправка, принятая уже на референдуме 11 декабря 2016 года – упразднена часть 2 статьи 42 (оправдывающая Азимжана Аскарова). Об этом, о превалировании в текстах конституции прав и свобод человека над правами государства, а значит над правами всего народа, автор неустанно твердил в своих многочисленных выступлениях в периодической печати с начала 90-х годов, и, наконец, был услышан.

Введено также понятие «Высшаяя Ценность» (шестая поправка), олицетворящее право «Государства-Народа» (подробнее смотри в размышлениях автора в данной книге «Өткөөл  мезгил  качан  бүтөт?», «Улуттук  Укукчул  Мамлекет  зарылдыгы»).

Пресловутые права и свободы человека, закрепленные в конституциях многих стран (наша страна – не исключение), и право частной собственности на землю вкупе ставят государство фактически в зависимость от внешних интересов. Государство на самом деле становится заложником мировых спекулянтов от большой политики, основные богатства могут тихо уйти под патронат международных финансовых институтов и транснациональных компаний. До сих пор сохраняется опасность, и прецедент А.Аскарова в вопросе личного права в международном аспекте это только подтверждает, что когда-нибудь Кыргызстану могут предъявить международные претензии по вопросам, связанным с частной собственностью на землю (ст. № 4,6,16,20 Конституции КР), если мы своевременно не погасим государственные долги, у нас они уже выше крыши.

2014 год Президент КР А.Атамбаев объявил «Годом укрепления государственности» и автор по этому поводу специально написал фундаментальную статью на 16 полосах «Кыргызская государственность: вчера, сегодня, завтра…» (газета «Кыргыз Туусу» 25 — 29.04.2014).

В этой статье автор, профессионально занимающийся как журналист-аналитик и научный иследователь изучением истоков национального миропонимания почти 40 лет, проводит детальный анализ причин нынешнего кризиса государственности в стране, на что обращает внимание президент в своем указе, и предлагает целостную комплексную программу выхода из этого кризиса. При этом свой анализ он делает, ссылаясь на каждый пункт Указа Президента и приводя конкретные примеры из сложной современной социально-политической обстановки в стране. Одной из главных проблем, раскрываемых в статье, и является право «Государства-Народа», которое выразилось в понятии «Высшая Ценность», вошедшем как шестая поправка в текст кон-ституции, инициируемой автором.

В разделе «Тенгрианство и ислам» указанной статьи Ч.ОМУРАЛИЕВ впервые не только в научной практике нашей страны, но и вообще впервые в мировой науке предлагает подробный сравнительный  анализ такой сложной и тонкой духовной проблемы, какой является взаимоотно-шение ислама как духовного учения и одновременно сильного, агрессивного инструмента современной политики и тенгрианства, как древнего, но вечно живого, гуманистического миропонимания кочевых народов, в т.ч. кыргызов.

Только при сопоставлении текстов всех перечисленных изменений, внесенных в конституцию страны, с предложениями Чоюна ОМУРАЛИЕВА, опубликованными в прессе за 25 лет, и их скурупулезном анализе можно понять суть всего этого и оценить как свершившийся факт, вложенный тем самым его  личный вклад в становление нашей конституционной государственности.

Испокон веков причиной всех революций, всяких потрясений в обществе было противоречие между действием власти и ожиданиями народа. События в нашей стране 2005 и 2010 годов, в арабских и балканских странах, на Кавказе и на Украине, в Казахстане и России и т.д. за последние годы показали, что власти нельзя игнорировать мнение народа и в XXI веке.

Но самое главное, эти события воочию показали, и этого уже никто не отрицает, что основным стимулирующим мотивом общественных потрясений, так называемых «цветных революций», зачастую, сопровождающихся с кровопролитием, где бы они ни были, является внешний фактор, т.е. безапеляционное вмешательство Запада вбросом многих миллионов и миллиардов долларов для «защиты прав и свобод человека, демократических ценностей» во внутренние дела всех стран на всех континентах для достижения главной своей цели – установить везде, где только можно, хаос, столкнуть друг с другом в кровавой схватке всех и вся, чтобы легче было навязывать свой миропорядок, свои ценности, свои товары, свои услуги, править, грабить и т.д. Наш народ все это испытал на себе достаточно хорошо и продолжает испытывать до сих пор.

Как считает сам Чоюн ОМУРАЛИЕВ это будет продолжаться до тех пор, пока мы все не поймем  правоту  мудрости  изречения  знаменитого философа  Античности  Платона: «Люди, забывшие основы собственного общежития, обречены на то, чтобы постоянно принимать поправки к собственным законам» и не сделаем правильный вывод. Автор предлагает свой рецепт, как нам вспомнить «основы  нашего собственного общежития».

После долгих размышлений над осмыслением ошибок прошлого в деятельности нашего государства за годы независимости и сопоставив их с основными вехами тысячелетней истории кочевых народов, наследником духовного опыта которых и выступает сегодня в силу сложившихся исторических обстоятельств кыргызский народ, вникнув в самую суть вещей, осмыслив главное в философии жизни народа в современную эпоху, принципы правовой системы, построенной на ней или вытекающую из нее, можно предложить нечто новое, что и делает наш автор, человек не юрист по своей профессии (может быть это немаловажно: трезвый взгляд со стороны), а мыслитель, выросший из почвы народной мудрости, к тому же постигший все основные учения о бытие человечества за всю его историю, создав и предложив на суд общественности свой проект конституции, основанный на многовековом историческом опыте и менталитете народа, и, по моему глубокому убеждению, имеющий несомненную перспективу на будущее.

И при этом автор в полной мере учитывает влияние как внешнего, так и внутреннего факторов на развитие современной личности, на построение общества и страны в целом в условиях XXI века.

В своем проекте Ч.ОМУРАЛИЕВ ввел в систему конституционных понятий понятие «КИШИ», соединив воедино понятия «адам» — «человек» и «жаран» — «гражданин». В ныне действующей конституции понятия «человек» и «гражданин» разделены. «Человек» (в основном это  «внешний») имеет все права и свободы!!!, пользуется ими безраздельно, находится под защитой международного права и правозащитных организаций разных мастей и всевозможных уровней, но при этом не несет никаких обязанностей.  «Гражданин» имеет свои права и обязанности.

Сегодня все убедились, что разделение это искусственно навязано Западом, чтобы всегда иметь возможность вмешиваться под видом контроля за соблюдением прав человека во внут-ренние дела любых государств. Кто только ни навязывал А.Атамбаеву вопрос об А.Аскарове: председатель Евросоюза, Ангела Меркель, представители ОБСЕ и т.д. А цель по сути проста: снова раздуть у нас межэтнический конфликт, знают болевые точки. Тем самым, автор останавливает агрессию «внешнего человека» против «внутренного человека» и государства в целом.

В то же время «киши» наряду со своими гражданскими обязанностями имеет весь спектр  прав, провозглашенных в Декларации прав и свобод человека от 1948 года. Таким образом, в своем проекте конституции автор мирно, без всяких противоречий решает один из узловых, фундаментальных вопросов XX века, перешедших в век XXI. Восстанавливается естественная гармония во взаимоотношениях «внутреннего» и «внешнего» человека, человека и государства.

Основу народовластия по проекту Конституции Республики «Кыргыз Эл» Ч.ОМУРАЛИЕВА составляет открытая публичная власть, где источником власти, решающим субъектом государственного строительства и управления является народ – носитель древних и современных ценностей культуры и эволюционного духа.

Автор предлагает не ограничиваться нынешней парламентской системой правления, которая построена только по партийным принципам, он предлагает усовершенствовать ее и поднять на новый, более высокий уровень – в подлинно народный парламентаризм, где в определенной мере сохраняется и партийный принцип, но на первый план выходит народный Курултай – институт действительного народовластия.

Институт курултая как форма народного правления трактуется сейчас в обществе с различных точек зрения: коллективное выражение народной воли путем народных собраний; архаичный рудимент народовластия тысячелетней давности с функциями только контроля и получения отчетов от всех ветвей власти  и т.д.

Из этого общего хора особняком выделяется позиция Чоюна ОМУРАЛИЕВА. По его варианту курултай составляет стержень построения государственной власти не только под постоянным народным контролем. Особенность его системы народовластия заключается в том, что исполнение властных полномочий осуществляется с участием представителей народа в не-разрывном единстве с публичной властью повсеместно, как по вертикали построения  властной структуры снизу доверху, так и по горизонтали взаимодействия всех её ветвей.

  1. Самое главное в проекте основного закона страны Ч.ОМУРАЛИЕВА – установление единства власти и народа. Этого можно достичь только посредством прямого участия народа и его взаимодействия с властными структурами во всенародном институте государственного управления – Улуу Курултае. Данный институт – высший орган государственной власти (собирается 1 раз в пять лет, при необходимости может собраться в любое время) должен формироваться из представителей всех слоев населения, а также из представителей органов государ-ственной власти (в том числе самого Президента КР).
  1. Решение Конституционного суда КР по данному проекту не окончательное. Решением Улуу Курултая по специальной процедуре его можно отменить.
  1. Президенту решением Улуу Курултая можно объявить импичмент.

С этим проектом конституции и другими авторскими размышлениями по проблемам государственности  и в т.ч. о легендарной Шамбале читатель сможет ознакомиться в данной книге.

Сегодня, когда большинство из нас, из граждан Кыргызстана, мучительно раздумывает в очередной раз: «Кто мы,  откуда мы,  куда нам двигаться?»,  книга эта,  на мой взгляд,  даст полезную пищу для размышлений, а может быть и для осознанных действий для всех тех неравнодушных наших соотечественников, кто искренне желает, чтобы их дети и внуки жили на нашей райской земле  в государстве,  которым могли бы действительно гордиться.

Пожелаем автору здоровья для новых успешных творческих свершений на благо народа и государства, а читателю точного, адекватного понимания и восприятия авторского замысла в книге Чоюна ОМУРАЛИЕВА «Кыргызская государственность: вчера, сегодня, завтра…».

Эдилбек САРЫБАЕВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *