Окурмандарыбызга Маскөө шаарында жашаган мигрант-мекендешибиз, Кыргызстан Жазуучулар союзунун Россиядагы филиалынын жетекчиси, акын Бактыгүл СЕЙИТБЕКОВАнын котормосундагы М.Ю.Лермонтов, А.Блок жана С.Есениндин ырларын сунуштайбыз…

Александр БЛОК
* * *
Кимдер бөлдү экөөбүздү билбеймин.
Күлкү чачкан көздөрүбүз жер тиктейт.
Биз  жөнүндө  ак каралар  иргелди,
Биз өткөргөн сүйүүбүздү ал билбейт.
Эшик кагып тураар менин  элесим,
Мени унутуу сага оңой болбостур.
Тынчсызданбай баягыдай мага эчким,
Мен да сени өз жайыңа коймокмун.
Кайдасың деп чала албайсың сен мага,
Мен да сага кечиктиң деп айталбайм.
Телефонуң күндө кечте текшерген
Түн ичинде кароолчуң бар кайтарган.

Турмуш мага энчилеген бактымдан
Талашканга бердим окшойт акыры.
Ортобузга түшкөн ошол бир элес
Бактыбызды башыбыздан качырды.

 

Мен шарапты ичпей туруп мас болдум.
Урунганда көздөрүмө көздөрүң.
Жалгыздык бул, мен жактырган жолдошум
Кереги  жок  өздүн  дагы  өзгөнүн.

Өзүм менен өзүм болгон кеч эле
Кайдан келдиң турдуң мага тигилип.
Зар какшатып мени ыйлаткан элестен
Залды таштап кетким келди жүгүрүп.

Бирок туруп кете албадым дагы да,
Баягы эле сан көздөрдөн айбыгып.
Маңдайымда  каректериң кадалып
Турдуң дагы, басып кеттиң кайрылып.

Сергей  ЕСЕНИН 

* * *
Чарчадым мен жашоодо өз мекенимде,
Куса тартып дан эгилген жайыкта.
Таштайм ушул жашап турган кепемди
Кетем тентип көз көргүс бир алыска.

Кетем тентип күндүн нуру алдында
Баш калкалар бөлөк жайды издеймин.
Жакшы  көргөн  досум  анда  сен  мага
Курчутаарсың  бычагыңдын  миздерин.

Жазындагы  күн  да  турат  шалбаада,
Айланууда жол  да  алтын  сарыга.
Мен  коргогон  бирөөлөрдүн  даңкы  аа,
Мени  кууду босогомдон алыска.

Мен кайтаармын  өз үйүмө, элиме,
Чоочундардын  кубанчына  сүйүнө.
Асынаармын  мен  өзүмдүн  жеңиме
Жазгы  кечте тереземдин түбүнө .

Анда  буурул  талдардын  жаш бутагы,
Назик  башын мага ийип  өтүшөр.
Жуулбаган бойдон  ошол  сөөгүмдү
Иттер  үнү астында  эптеп  көмүшөр.

Ай  да  анда  сүзөт  сүзөт алыска,
Апкечтерин  көл  үстүнө  түшүрүп.
А  орустар  ушул  тейде  жашашат,
Короосунда  бийлеп-ыйлап  өкүрүп.

* * *
Жылдызым  менин  жанып  тур дайым  өчпөстөн,
Таратып  менден  үшүткөн муздак нурларды.
Мүрзөнү  тосуп коюлган кашаа ичинен
Билесиң  тирүү  жүрөктөр сокпойт  турбайбы.

Сен жарык чачып  августта  ушул  эгинге,
Толуктап  турдуң  талаанын бейкут  тынчтыгын.
Анан да али каркыра  тобун кете элек,
Каалгыша  чогуу  калтырбай  созгон  муңдуу  ырын.

Үшкүрө мен да  башымды  бийик  көтөрөм
Көрүнгөн  тиги  кайыңдан аркы  көлмөгө.
Кайрадан  угам  ырдаган  ырын бирөөнүн
Өзүнүн  жери, өзүнүн үйү жөнүндө.

Сары  алтын  болуп  түстөнүп турган  ушул күз,
Кайыңды  тооруп ширесин  улам  азайткан…
Мен кимди сүйүп таштагам баарын  ким үчүн
Жалбырак болуп  көз  жашын төгүп  ыйлаган

Мен  билем, билем  жакында  абдан  жакында,
Күнөөмдөн эмес, башка  да  эмес  себепчи.
Жапыз да  ушул  тосулган мүрзө кашаага
Ушинтип жатыш  мага  да  келет эмеспи.

Эң назик  күйгөн жалын да  өчтү түбөлүк
Жүрөк  да  тынчып  топурак  чымга айланган.
Досторум коёт  боз түстүү ташты апкелип,
Ыр  менен  шаңдуу  бооруна  аты  жазылган.

Чогулган бирок кайгыдан алыс арылып,
Чечимге анда  өзүмчө минтип келмекмин.
Аракеч  турса  аракка  кандай  тартылып,
Ошондой  сүйгөн  ал  дагы  жерин, Мекенин.

Михаил ЛЕРМОНТОВ

ТУТКУН
Ачкыла ушул караңгы жайды,
Бергиле мага жарыкты.
Капкара көздүү сулуумду дагы,
Капкара күлүк атымды.

Анда мен жапжаш сулуумду
Эң алгач таттуу өпмөкмүн.
Андан соң ыргып атыма,
Талаага учуп өтмөкмүн.

Айнеги бийик түрмөнүн
Эшиги оор кулпталуу.
Кара көз дагы алыста,
Сулуу да сындуу сымбаттуу.

Жүгөнсүз жалгыз ээн-эркин,
Жакшы атым жашыл талаада.
Көңүлдүү чуркап элирип,
Куйругун жаят шамалга.

Мен дагы жалгыз жок эч ким,
Жылаңач дубал курчаган.
Күңүрт бир жалгыз нур тийип,
Өлмөсөк чогуу нур чачкан.

Каалгадан нары угулат
Буттардын ченеп басышы.
Тынчтыкты түнкү бузууда
Күзөтчү гана дабышы.

* * *
Угамбы сенин үнүң
Эркелеп бийик чыккан.
Капаста чымчык өңдүү
Жүрөгүм тыбырчылап.

Көрөмбү көздөрүңдү
Туптунук таза терең.
Жаным да көкүрөктөн
Суранат сага деген.

Көңүлүм көтөрүлүп
Ыйлагым дагы келет.
Артылып моюнуңа
Унчукпай тургум келет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *