Сайт ээси жана башредактору — Олжобай Шакир.  Техникалык редактору Марат Токоев.

Бул сайтка баардык авторлордун көркөм чыгармалары тандалып жарыяланат жана публицистика багытындагы коомдук-саясый мазмундагы материалдарга орун берилет. О.э. балдар адабиятына көңүл бурулат. «РухЭш» аталышындагы бул сайтта бөбөктөр үчүн ыр, жомок, тамсилдер үзгүлтүксүз жарыяланып турмакчы.

Негизинен сайттын багыты адам дүйнөсүн таануу, үйбүлөлүк баалуулукту өстүрүү.

ЭСКЕРТҮҮ: жарыяланган материалдарды колдонууда сөзсүз түрдө О.Шакирдин макулдугун алыңыз. Сайт ээси менен байланышуу бул жерде…